Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://dolany.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-27

Data aktualizacji deklaracji: 2021-12-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Dorota Kawaler

E-mail osoby kontaktowej: poczta@dolany.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (33)8767391

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany

Adres organu odwoławczego: Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Adres e-mail organu odwoławczego: poczta@dolany.pl

Telefon organu odwoławczego: 33 8767391

Dostępność architektoniczna

Budynek   Zespołu Szkolno -Przedszkolnego posiada 2 wejścia: wejście główne oraz wejście do przedszkola. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne nie otwierają się automatycznie. 

  • Przed wejściem głównym od strony boiska sportowego znajdują się schody (6 stopni). Sekretariat i kancelaria dyrektora znajdują się po lewej stronie. Na tym poziomie znajduje się również sala gimnastyczna i świetlica szkolna.
  • Sale lekcyjne i łazienki znajdują się powyżej parteru. Dostęp tylko schodami, brak windy.
  • Wejście do przedszkola jest wolne od barier architektonicznych. Do wejścia prowadzi podjazd. W tej części budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • Osobom na wózkach szkoła udostępnia schodołaz. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w obsłudze schodołazu.
  • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Szkoła posiada 4 miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

38189